Používate automobil v podnikaní? Blíži sa termín podania daňového priznania a zaplatenia dane. Prečítajte si na našom blogu všetko čo o tom potrebujete vedieť.

 

Platitelia dane

Kto používa vozidlo (kategórie L, M, N, O) pri podnikaní, ktoré je evidované v SR, musí do 31.1.2020 podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Týka sa to právnických osôb, fyzických osôb vykonávajúcich samostatnú zárobkovú činnosť, ale aj zamestnávateľov, ktorí vyplácajú zamestnancom cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie. Pri operatívnom lízingu platí daň zvyčajne prenajímateľ, pri finančnom lízingu nájomca – podnikateľ.

 

Miestna príslušnosť

Daňové priznanie sa podáva podľa sídla firmy alebo trvalého pobytu fyzickej osoby. Daň sa platí na číslo účtu: 501163-osobný účet daňovníka/8180.

 

Ročné sadzby dane sú rovnaké pre celé Slovensko. Ich výška závisí od viacerých faktorov. V prvom rade:

  • u osobných vozidiel od zdvihového objemu valcov motora v cm3
  • u úžitkových vozidiel a autobusov od celkovej hmotnosti a počtu náprav

 

Základné sadzby dane pre rok 2019 nájdete tu.

 

Zároveň sa sadzba upravuje podľa veku a ekologickosti vozidla. Nové vozidlá majú sadzbu zníženú o 15, 20 alebo 25 %, u starých sa zvyšuje o 10 alebo 20 %. Hybridy a vozidlá na plynový a vodíkový pohon majú dodatočne sadzbu zníženú o 50 %, elektrické majú 0 sadzbu dane.

 

Preddavky na daň

Daňovník si musí vypočítať aj predpokladanú daňovú povinnosť na ďalšie obdobie. Podľa toho buď platí preddavky mesačné alebo kvartálne, prípadne neplatí žiadne:

  • ak predpokladaná daň nepresiahne sumu 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí,
  • ak predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur daňovník platí štvrťročné preddavky na daň,
  • ak je predpokladaná daň vyššia ako 8 300 eur, daňovník platí mesačné preddavky na daň.

Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, vznik a zánik oslobodenia od dane, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia a podanie dodatočného daňového priznania. Do predpokladanej dane na riadku 40 sa teda berie do úvahy stav k 1.1. a nezapočítava sa napr.. prechod do vyššej sadzby.

 

Vznik, zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

Daňová povinnosť vzniká od prvého dňa mesiaca, v ktorom bolo vozidlo použité na podnikateľské účely. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

  • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
  • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • zániku daňovníka bez likvidácie,
  • zmene držiteľa vozidla,
  • ukončeniu použitia zamestnaneckého vozidla alebo vozidla, ktoré má v technickom preukaze ako držiteľa vozidla zapísanú inú osobu.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, daňovníkovi oznamovacia povinnosť nevzniká. Vznik aj zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia.

 

Výnimka: Podnikateľ je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vtedy, ak počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo nebolo predmetom dane (vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň), o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Daňovník oznamuje túto skutočnosť správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania.

 

Predvyplnené tlačivá od Finančnej správy

Finančná správa rozposiela predvyplnené daňové priznania. Dostali ho daňové subjekty, ktoré daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podali už minulý rok elektronicky. Predvyplnené DP k DzMV si daňové subjekty nájdu priamo v časti Prijaté dokumenty daňového subjektu na portáli finančnej správy. Odporúčame pred odoslaním predvyplnené tlačivo skontrolovať a prípadne upraviť.

 

Znenie zákona č. 361/2014 Z.z. Zákon o dani z motorových vozidiel platný do 31.12.2019 nájdete tu.