Konečného užívateľa výhod musia zapísať právnické osoby zapísané do obchodného registra (obchodné spoločnosti a družstvá), ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na neinvestičné fondy, neziskové organizácie a nadácie, ktoré zapisujú údaje o svojich konečných užívateľov do príslušných registrov (obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií).

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné  na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. 

 

Kto je konečný užívateľ výhod?

Konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá  fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. 

Na to, aby fyzická osoba bola považovaná za konečného užívateľa výhod, stačí, aby spĺňala jednu z nasledovných podmienok, pričom pri spoločnom konaní viacerých fyzických osôb, postačuje aby aspoň jednu z nich spĺňali spoločne:

  • mať priamy alebo nepriamy podiel (prípadne ich súčet) najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základom imaní vrátane akcií na doručiteľa, alebo
  • mať právo ustanovovať, vymenovať alebo odvolať riadiaci, štatutárny, kontrolný alebo dozorný orgán v právnickej osobe – alebo akéhokoľvek člena týchto orgánov
  • ovládať právnickú osobu inak ako je uvedené v predošlých dvoch bodoch
  • mať právo na minimálne 25%-ný hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej činnosti právnickej osoby

 

Konečným užívateľom výhod sú obvykle spoločníci, akcionári a tichí spoločníci.  žiadne Ak žiadne z hore uvedených kritérií nie je možné aplikovať, za konečného užívateľa výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu danej spoločnosti, t. j. (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu)

 

Ktoré údaje o konečnom užívateľovi výhod sa uvádzajú?

  • meno, priezvisko,
  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
  • štátna príslušnosť,
  • druh a číslo dokladu totožnosti, 
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Každú zmenu v uvedených údajoch je potrebné opäť zapísať do príslušného registra.

 

Ako sa zapisuje konečný užívateľ výhod a aké sú lehoty?

Tie spoločnosti, ktorí vznikli po 1.11.2018, mali povinnosť oznámiť konečného užívateľa výhod už pri zápise do Obchodného registra. Obchodné spoločnosti, ktoré existovali už pred 1.11.2018, majú povinnosť oznámiť údaje konečného užívateľa výhod do Obchodného registra najneskôr do 31.12.2019.

Konečný užívateľ výhod sa zapisuje na predpísaných tlačivách buď v listinnej forme (formulár tu) alebo elektronicky cez portál Slovensko.sk (formulár tu) . Podanie je oslobodené od správnych poplatkov.

 

Pokuta za nesplnenie povinnosti

Súd uloží spoločnosti, ktorá si nesplnila povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do Obchodného registra, pokutu do výšky 3.310 eur. Rovnako uloží pokutu do výšky 3.310 eur v prípade, ak spoločnosť uvedie nepravdivé informácie.